بیانیه نظارتی FCC

این دستگاه با بند 15 قوانین FCC سازگار می باشد. عملکرد و شرایط عملیاتی پیرو دو شرط زیر می باشد : (1)ایجاد تداخل مضر در این دستگاه ممکن نیست و (2) این دستگاه باید هر تداخل دریافت شده را بپذیرد ، ازجمله تداخلی که ممکن است موجب عملکرد نامطلوب شود.
توجه: این دستگاه(تجهیزات) بر اساس بند 15 قوانین FCC ، مطابق با محدودیت های یک دستگاه دیجیتال کلاس B آزمایش و ساخته شده است . این محدودیت ها برای ارائه محافظت قابل قبولی در برابر تداخل مضر یک نصب خانگی ، طراحی می شوند. این تجهیزات مولد و مصرف کننده هستند و می توانند انرژی فرکانس رادیویی را انتشار دهند و چنانچه مطابق با دستورات نصب و استفاده نگردند ، ممکن است باعث ایجاد تداخل مضر در ارتباطات رادیویی شوند. هرچند ، تضمینی وجود ندارد که در یک نصب معین ، تداخل صورت نخواهد گرفت.
اگر این تجهیزات موجب ایجاد تداخل مضری به رادیو یا تلویزیون شود ، که می تواند از طریق روشن یا خاموش کردن تجهیزات تشخیص داده شود ، کاربر مشتاق به اصلاح این تداخل از طریق یک یا بیشتر از یکی از این اقدامات می گردد:
⦁ آنتن گیرنده را تغییر جهت یا تغییر مکان دهید.
⦁ فاصله بین دستگاه و گیرنده را افزایش دهید .
⦁ .تجهیزات را به یک پریز در مداری متفاوت از گیرنده وصل کنید.
⦁ برای دریافت کمک ، با یک تکنسین با تجربه رادیو /تلویزیون یا یک فروشنده مشورت کنید.
مهم: تغییرات یا اصلاحات در این محصول که توسط Apple مجاز شناخته نمی شود ، می تواند سازگاری میدان مغناطیسی (EMC) و انطباق بیسیم را باطل کرده و توانایی استفاده از این دستگاه را از شما سلب کند. این محصول ، مطابق با (EMC) تحت شرایطی که شامل استفاده از دستگاه های جانبی سازگار و کابل های عایق شده میان ترکیبات سیستم می باشد ، معرفی شده است. این مهم استکه برای کاهش احتمالاتی که باعث تداخل به رادیو ، تلویزیون ، و دیگر دستگاه های الکترونیک می شوند ، ازدستگاه های جانبی سازگار و کابل های عایق دار میان ترکیبات سیستم ، استفاده نمایید.
شخص مسول-فقط برای موضوعات FCC تماس بگیرید:
Apple Inc. Corporate Compliance
Infinite Loop, MS 91-1EMC 1
Cupertino, CA 95014

 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط