Apple و محیط زیست

برنامه بازیافت Apple (در بعضی از مناطق قابل دسترس می باشد): برای بازیافت رایگان دستگاه قدیمی خود ، یک برچسب پیش پرداخت شده حمل و دستورالعمل ها به بخش Recycling website مراجعه نمایید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط