Information Class 1 Laser

آیفون 7 و آیفون 7 Plus بعنوان محصولات Class 1Laser هرکدام براساس بند IEC60825-1:2007 و IEC60825-1:2014 طبقه بندی می شوند. این دستگاه ها با CFR 1040.10 21 و 1040.11 به استثنای انحراف لیزر مطابق با اعلان شماره 50 به تاریخ 24 ژوئن 2007 ، ساز گار می باشند. این دستگاه ها شامل یک لیزرمی باشند که ممکن است در زمان جدا سازی قطعات یا تعمیرات آسیب ببیند و می تواند به قرار گیری در معرض انتشار لیزر خطرناک مادون قرمز که مرئی نیست ، منجر شود. این تجهیزات باید توسط Apple یا یک مرکز مجاز به ارائه خدمات ، سرویس شوند.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد ؟

مقالات مرتبط